Ondersteuning

Alle scholen in SWV Helmond-Peelland VO bieden ondersteuning. De basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen in ons samenwerkingsverband wordt geboden. Deze ondersteuning is terug te vinden in de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. Deze profielen staan op de websites van de scholen.

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. In SWV Helmond-Peelland VO zijn er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Deze ondersteuning wordt altijd aangevraagd door de school bij de Adviescommissie toewijzingen (ACT). De ondersteuning die SWV Helmond-Peelland VO biedt, heten 'arrangementen'. Het gaat om de volgende arrangementen:

Daarnaast is er ondersteuning die ingezet wordt door scholen zonder de ACT te raadplegen:

STORM
Alle reguliere vo-scholen werken met een aanpak preventie depressie en suïcide onder jongeren, genaamd STORM (Strong Teens and Resilient Minds). STORM is een wetenschappelijke methode om leerlingen op de vo-scholen, die depressieve klachten hebben, zo snel mogelijk te traceren (dit gebeurt door vragenlijsten van de GGD). Meer informatie over STORM is te vinden op www.stormaanpak.nl.

Vast en zeker naar het vo
In de regio Helmond-Peelland is er een raamwerk ontwikkeld met de naam 'Vast en zeker naar het vo'. Het raamwerk bevat instrumenten die bruikbaar kunnen zijn voor basisscholen, ouders en leerlingen en het voortgezet onderwijs bij de overstap van po en vo. Het raamwerk is te vinden op de website van SWV Helmond-Peelland PO.