SWV HELMOND-PEELLAND VO

Veelgestelde vragen

 • Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin zij beschrijft welke basisondersteuning en extra ondersteuning zij kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website en/of in de schoolgids van de school.

 • Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijk is.

  Transparant toelatingsbeleid
  De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven over het beleid. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsingsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. De school kan bijvoorbeeld loting toepassen of de eerste aanmeldingen plaatsen en daarna werken met een wachtlijst. De school mag ook voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regelingen of voor bepaalde postcodegebieden.

  Niet toegestaan beleid
  Beleid dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte benadeelt ten opzichte van overige leerlingen, is niet toegestaan. Ook niet toegestaan is bijvoorbeeld beleid dat een maximum stelt aan de toelating van het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, of beleid dat erop is gericht om voorrang te geven aan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte.

 • Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dit doet u in de aanmeldperiode van de school. Op de website van school is te vinden wanneer u uw kind kunt aanmelden. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat bij de aanmelding doorgeven. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

  De school heeft 6 weken om te bekijken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Het is daarom belangrijk dat u uw kind op tijd schriftelijk aanmeldt. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.

 • De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

  Kan de school uw kind niet toelaten? Dan moet de school duidelijk aangeven waarom dat zo is. De school moet uw kind dan een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet de school in overleg met u.

  Daarbij moet de school rekening houden met:

  • de behoefte van uw kind;
  • uw voorkeuren;
  • de mogelijkheden van de scholen in de regio. Door deze regio-indeling krijgt uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs

  Heeft de school na 10 weken nog geen besluit genomen over de toelating van uw kind en zit uw kind nog niet op een andere school? Dan heeft uw kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar u uw kind heeft aangemeld.

 • Voor sommige kinderen is een plek in het praktijkonderwijs of het speciaal voortgezet onderwijs (vso) de meest passende plek. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband nodig. De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor leerlingen bij de Adviescommissie toewijzing (ACT). Deze commissie beoordeelt de aanvraag en geeft een advies aan het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO.

 • Door transparant te werken en ouders te betrekken bij het zoeken naar een passende onderwijsplek, hoopt SWV Helmond-Peelland VO zoveel mogelijk geschillen te voorkomen. Toch kan een geschil voorkomen en kan het belangrijk zijn een onafhankelijke uitspraak te verkrijgen over een kwestie waarover de meningen verschillen. SWV Helmond-Peelland VO hecht waarde aan het gesprek tussen ouders en scholen en probeert juridisering te vooromen.

  Sommige besluiten van SWV VO staan open voor beroep en bezwaar. Dit zijn de toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Tegen deze besluiten kunnen ouders, maar ook het schoolbestuur, binnen zes weken na afgifte van de tlv bezwaar indienen bij het samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heeft zich aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). De LBT is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. Op de website van Onderwijsgeschillen staat te lezen hoe zo’n bezwaarprocedure in zijn werk gaat. Op de beschikking van SWV Helmond-Peelland VO staat beschreven hoe bezwaar gemaakt kan worden.

 • Om naar het praktijkonderwijs te gaan, heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het samenwerkingsverband.
  Voor een toelaatbaarheidsverklaring krijgt uw kind een test. Die meet het niveau van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

  Het praktijkonderwijs heeft de volgende toelatingscriteria:

  1. Uw kind heeft een IQ tussen 55 en 80;
  2. Uw kind heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  - inzichtelijk rekenen;
  - begrijpend lezen;
  - technisch lezen;
  - spellen.
  Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

  De praktijkschool waar u uw kind heeft aangemeld, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.