Hier staan we voor

SWV Helmond-Peelland VO vindt het van belang dat iedere leerling de juiste onderwijsondersteuning krijgt: op school of buiten school. Iedere leerling verdient die aandacht. Daartoe ondersteunen we de scholen waar de leerlingen zijn ingeschreven. De werkwijze van SWV Helmond-Peelland VO worden gekenmerkt door de volgende waarden: transparant, ondernemend en professioneel.

Transparant

Ouders zijn eerstverantwoordelijke voor hun kind. Wij geven ouders toegang tot de digitale aanvraag voor extra ondersteuning door school. Zij kunnen hier ook hun visie geven op de ondersteuningsvraag die de school heeft gesteld aan het samenwerkingsverband. Bij sommige vraagstukken, nodigt het samenwerkingsverband in ieder geval ouders, leerling, school uit om te praten over de (ervaren) problemen en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Ondernemend

Voor de meeste leerlingen verloopt de tijd op het voortgezet onderwijs probleemloos. Soms is dat niet het geval. Als er problemen zijn binnen het onderwijs, zoekt het samenwerkingsverband naar mogelijkheden om die op te lossen. Dat doet het door te kijken of er een arrangement is dat passend is voor de leerling. Soms is dat niet het geval. In die gevallen zoeken we naar mogelijkheden die niet voor de hand lijken te liggen. Niet alles is mogelijk, maar vaak blijkt dat in gesprekken met direct betrokkenen oplossingen gevonden worden die helpend kunnen zijn. Het samenwerkingsverband laat zich niet afschrikken door wat er niet is. De vraag die centraal staat, is: wat is er nodig? Hebben we dat? En zo nee, hoe gaan we dit regelen.

Professioneel

Als het om leerlingen gaat die ondersteuning nodig hebben, lopen de emoties soms hoog op. Het gaat niet alleen om de ondersteuning. Ouders kunnen ervaren dat het toekomstbeeld van hun kind verandert. Juist omdat het samenwerkingsverband zich bewust is van de impact van sommige besluiten die het neemt, hecht het er waarde aan eerlijke communicatie daarover. Als het onduidelijk is wat de ondersteuningsvraag precies is, zal het samenwerkingsverband eerst nader onderzoek (laten) doen voordat er iets wordt ingezet. SWV Helmond-Peelland VO zal ook met ouders de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken. Voorop staat altijd de best passende onderwijsplaats voor de leerling. Als dat niet mogelijk is, zal SWV Helmond-Peelland VO zich inzetten om samen met ouders en professionals alternatieven te zoeken.